انگیزشی

انگیزشی

۱۶تیر ۱۳۹۷

در اولین مسابقه که مربی گری می کردم دعل کردم و از خدا خواستم که برنده باشم ، اما نبردیم فهمیدم که تی مقابل هم خدا دارد پس از آن به بعد تلاش کردم “الکس فرگوسن“

۲۳خرداد ۱۳۹۷

انگیزشی 1: اگر برای چیزی که میخوای تلاش نکنی حق نداری برای چیزهایی که از دست دادی گریه کنی  “ویل اسمیت”